12-13/5/2018

JEDNA VÝZVA, SPOUSTA ZÁŽITKŮ

Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.

Přihlášených týmů
3
0
0

Kapacita naplněna

Pravidla

1. Určenou trať závodu běží tým štafetovým způsobem.

2. Trať je rozdělená do 36 úseků.

3. Start proběhne z místa určeného organizátorem, v pořadí a čase, který organizátor dopředu určí.

4. Předávka štafety musí proběhnout na organizátory určeném, označeném místě za přítomnosti organizátora.

5. Předávkou štafety se rozumí:

a) předání štafetového kolíku určeného organizátorem následujícímu běžci. Štafetový kolík obdrží běžec prvního úseku před startem závodu.

b) běžec, který dokončil svůj úsek, nebo jiný člen týmu, musí po předání štafety nahlásit organizátorovi na předávce číslo svého týmu (nebo jiná varianta, dle zvolené technologie měření)

Nahlášení předání štafety je povinné, tým, který se nenahlásí u organizátora, nebude mít čas předávky zapsán a tým bude penalizován 10 minutami. na dodatečné nahlášení času nebude brán zřetel.

 

6. Běžec na posledním úseku je povinen donést štafetový kolík do cíle, kde ho zkontroluje člen organizačního týmu. Ztrátu štafetového kolíku je nutno nahlásit na nejbližší předávce, štafetový kolik bude organizátory nahrazen.

 

7. Běžci se střídají v předem stanoveném pořadí. Pořadí běžců stanoví kapitán ve správě týmu do předem stanoveného termínu  za dodržení těchto podmínek:

  7.a  Běžec nemůže běžet dva po sobě následující úseky.

  7.b  V každé rotaci všech běžců v týmu musí každý běžec odběhnout minimálně jeden úsek *1)

8. Pokud z důvodu zranění nemůže běžec v závodu dále pokračovat, nahradí ho v místě zranění jakýkoliv běžec z týmu, při dodržení pravidla č. 7. Zraněný běžec se již nemůže do závodu vrátit. Pořadí se neposouvá.

9. Zranění běžce a s tím související výměnu běžců je tým povinen neprodleně hlásit zasláním SMS organizátorovi závodu.

10. Pokud běžec seběhne mimo danou trať, musí se vrátit do místa, kde trať opustil a pokračovat v závodě dál po určené trase.

11. Maximálně může tým využít tři maximálně pětimístná osobní auta, nebo dvě sedmi a vícemístná auta. Vyloučeny ze závodu jsou minibusy, autobusy. Doporučena jsou dvě auta pro jeden tým na přesun zbývajících členů týmu mezi předávkovými místy.

12. Na velkých předávkových místech*2) povolujeme parkování pouze dvou aut jednoho týmu a to pouze po dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžce. Auta nesmí být na předávce přítomna dříve než 20 minut před předpokládaným přiběhnutím běžce.

13. Na malých předávkových místech *3) smí parkovat pouze jedno týmové auto a to pouze po dobu nezbytně nutnou pro výměnu běžce. Auto nesmí být na předávce přítomno dříve než 20 minut před předpokládaným přiběhnutím běžce.

14. Všechna doprovodná auta musí být po celou dobu závodu viditelně označena přiděleným číslem (získáte ve startovním balíčku), jinak mohou být organizátorem vykázána z prostoru určeného pro parkování aut na předávkách.  

Parkování v cíli -   Jednotlivým autům budou přidělena parkovací místa v okolí sportovního centra HAMR.

Přesné rozdělení bude oznámeno po nahlášení poctu aut jednotlivých týmu.

Je nutné parkovat na vyhrazených parkovacích místech. Na jiné parkoviště vám nebude umožněn vjezd.

 

15. Každý běžec získá ve startovním balíčku své startovní číslo a identifikační náramek, oba identifikátory musí mít na sobě viditelně umístěno na každém úseku, který běží. To platí i v noci. Tedy je nutné číslo připevnit přes reflexní prvky.

16. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.00 hod povinnou noční výbavu (reflexní vestu, čelovku, blikací pásek na ruku).

17. Každé z předávkových míst bude mít přesně stanovenu dobu, ve které bude předávkové místo otevřeno a uzavřeno - tzv. “aktivní předávka”. V tomto čase pořadatel předpokládá průběh všech týmů. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.

Kapitán má povinnost uvést ve správě týmu časy členů týmu na 10 km v terénu s převýšením 250 m co nejpřesněji.

18. Pro zdolání tratě bude stanoven časový limit, po kterém bude trať uzavřena, v určených časech budou uzavřena jednotlivá předávková místa, zrušeno značení a dohled nad tratí. Tým může trasu dokončit, avšak bez služeb organizátora na trati.

19. Běžci musí zdolat své úseky samostatně a bez použití jakýchkoliv dopravních prostředků či cizí pomoci *4). Posledních 100 m 36. úseku před cílem se mohou připojit ostatní členové týmu k běžci posledního úseku, a do cíle tak může tým doběhnout společně.

20. Časomíra se zastaví při dokončení závodu běžcem posledního úseku.

21. Závod se běží za normálního provozu, zdržení způsobená na trase (semafory, vlakové přejezdy, cizí osoby, apod…) nebudou z výsledného času odečtena.

22. Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu.

23. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.

24. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.

25. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.

26. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvidatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).

27. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.

28. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.

29. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

V průběhu celého závodu bude probíhat kontrola dodržování pravidel. Z nedodržování pravidel vyplývají penalizace.

Pamatuj, závodíš na vlastní nebezpečí. Buď si vědom svého zdravotního stavu.

Vysvětlivky:

*1) Všech 36 úseků závodu je rozděleno do 3 rotací (1. kolo - úseky 1 - 12, 2. kolo úseky 13 - 24, 3. kolo úseky 25 - 36). V každé rotaci musí každý běžec uběhnout nejméně jeden úsek, je jedno který, pouze s podmínkou, že nesmí běžet dva po sobě následující úseky (tj. např. běžec úseku 12, nesmí běžet úsek 13).

*2) Velkou předávkou se rozumí předávka, kde si předávají štafetu běžci ze dvou týmových aut.

*3) Malou předávkou se rozumí předávka, kde probíhá pouze předání štafety mezi běžci z jednoho týmového auta.

*4) za cizí pomoc se nepovažuje doprovod běžce (na kole, skútru, ….), ten však nesmí jet/běžet před běžcem jako tempový vodič.

 

Důvody penalizace nebo diskvalifikace ze závodu:

 • pokud běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu (60 minut penalizace)

 • pokud běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)

 • pokud si běžec zkrátí určenou trať závodu (diskvalifikace)

 • pokud nejsou běžci viditelně označeni a nepoužívají předepsané bezpečnostní prvky v určeném čase (60 minut penalizace)

 • pokud běžci běží bez funkčního mobilního telefonu (60 minut)

 • pokud běžec ztratí štafetový kolík (120 minut penalizace)

 • pokud předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor (120 minut penalizace)

 • pokud nejsou viditelně označena doprovodná auta (30 minut penalizace)

 • pokud je více týmových aut na předávce, než je povoleno, pokud se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno (30 minut penalizace)

 • pokud se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele (120 minut penalizace)

 • znečišťování a odhazování odpadků na jiných než k tomu určených místech (30 minut penalizace)

 • špatné/bezohledné parkování na předávce, blokování příjezdových cest, parkování na zákazech parkování (30 minut penalizace)

 • rušení nočního klidu (mezi 22.00 - 6.00) - např. troubení, hlasitá muzika, používání megafonů, zvonů, píšťalek apod. (180 minut penalizace)

 • pokud budou porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení závažnosti porušení organizátorem)

 • pokud tým neproběhne aktivní předávkou nebo nedoběhne do cíle závodu ve stanoveném čase (diskvalifikace)

 

Porušení pravidel mohou nahlásit i účastníci závodu, toto porušení je však nutno doložit prokazatelným způsobem (foto, video, …) neprodleně po jeho zjištění.

Posouzení závažnosti všech podnětů náleží organizátorovi závodu.

Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřuješ souhlas s jejich použitím. Další informace.